آیا در سفر گروسی موارد اختلافی ایران و آژانس حل خواهد شد؟